Kwaliteitszorg (2006-2007)

Definitie van kwaliteitszorg Principes van kwaliteitszorg Cyclisch proces van kwaliteitszorg Casuïstiek van kwaliteitszorg

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

De studenten ontvangen een syllabus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • begeleide zelfstudie
 • projectwerk

B. Omschrijving

Tijdens de lessen wordt de nadruk gelegd op interactieve werkvormen.

A. Types

 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

Bij de uitwerking van de paper kunnen studenten via mail vragen stellen aan de docent en op deze wijze hun paper verder verfijnen.
OA:
09289381
Code:
09289381
Vakcoördinator:
Bob Van de Putte
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands