Personenbelasting (2006-2007)

Elk onderwerp wordt eerst geplaatst in een algemeen kader, m.a.w. er wordt enerzijds verduidelijkt in welk deelgebied van de personenbelasting het onderwerp zich situeert en anderzijds wordt bekeken waar men op de fiscale aangifte te maken heeft met het besproken onderwerp. Daarna volgt een diepgaande bespreking a.h.v. het cursusmateriaal. Bij wijze van voorbeeld vindt u hierna een aantal onderwerpen Fiche 281.50 Onderscheid tussen voordelen van alle aard, relatiegeschenken en reclame-artikelen Kostenvergoedingen Onderscheid tussen winsten en baten Verkoop aandelen aan eigen holding: interestherkwalificatie - divers inkomen ..enz..

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Studenten kunnen zelf een fiscaal probleem detecteren. Studenten kunnen fiscale vragen onderkennen. Studenten kunnen zich ter zake documenteren. Studenten kunnen een fiscaal probleem of een fiscale vraag, aan de hand van de opgezochte documentatie oplossen. Studenten kennen een aantal basiswerkzaamheden, die in een boekhoud-, accountants-, revisoren-, fiscaal kantoor regelmatig voorkomen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

basiskennis personenbelasting die tijdens het eerste en tweede jaar werd verworven

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Kopieën van Wetten, Koninklijke Besluiten, Arresten, Circulaires, Parlementaire Vragen, artikels uit gespecialiseerde vakbladen, teksten en syntheses van de docent

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
08271311
Code:
08271311
Vakcoördinator:
Dirk Leysen
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands