Orthesen onderste ledematen (2006-2007)

In Orthopedische technologie van de onderste ledematen zien we alle orthesen (niet lichaamsvervangende apparaten) van het been. We omschrijven kort de anatomie en de pathologie waarvoor deze apparaten kunnen worden aangewend. We bekijken de materialen en de onderdelen waaruit het apparaat bestaat grondig. Daarna komen de functies van de apparaten aan bod.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De orthopedisch technoloog kan op adequate wijze een orthopedisch hulpmiddel vervaardigen, herstellen en onderhouden.
 • C02 De orthopedisch technoloog kan de patiënt en een bestaande orthopedische voorziening evalueren, de therapeutische waarde ervan inschatten en uit het gamma orthopedische voorzieningen een geargumenteerde en verantwoorde keuze maken.
 • C03 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze samenwerken en overleg plegen in een multidisciplinair team.
 • C04 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatieverstrekking geven aan patiënten, specifieke doelgroepen, collega’s en aan (para)medici.
 • C06 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatie verzamelen en verwerken.
Toelichting:
De student kan de kennis betreffende orthesen van de onderste ledematen gebruiken om in functie van de pathologie, leeftijd, beroep, van de patiënt een juiste keuze te maken uit het gamma van de orthesen van de onderste ledematen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

Edelstein, Joan E., en Bruckner, J,2002, Orthotics, A Comprehensive Clinical Approach, SLACK, 178p NEDERLANDSE VERENIGING VAN ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNICI, 2001-2002, Dl. 1: Anatomie en pathologie; dl. 2: Orthopedie; dl. 3: Maatnemen en leesten; dl. 4: Patronen en schachten; dl. 5: Onderwerk; dl. 6: Orthopedische schoenvoorzieningen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Studenten kunnen vragen stellen tijdens de contacturen. Er worden taken gegeven tijdens de lessen om leerstof te verwerken. Op het digitaal leerplatform staan de gebruikte PPT's van de lessen.
OA:
06022091
Code:
06022091
Vakcoördinator:
Liesbet Diestelmans
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands