Filosofie (2006-2007)

Deel 1: Het wat en het hoe van het filosoferen: de filosofische analyse. Deel 2: Traditionele spanningsvelden in de antropologie, de sociale filosofie, de kennisleer, de metafysica en de ethiek. Het dialectisch mensbeeld, het existentialisme.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
Toelichting:
C1.1 De student kan de eigen leefwereld, in dagelijkse niet-problematische interacties op individueel en samenlevingsniveau kritisch bekijken: vooronderstellingen blootleggen, onderliggende waarden ontdekken, in vraag stellen en spanningsvelden herkennen, dit is een filosofische analyse uitvoeren. Ook kan hij in de interactie dynamieken, patronen en projecties herkennen en beschrijven. De student kan in de eigen leefwereld, in dagelijkse niet-problematische situaties en interacties (en in aanzet in fictieve praktijksituaties) filosofische mensvisies (en spanningsvelden) herkennen en beschrijven en de implicaties voor het handelen aangeven C1.4 De student kan een filosofisch gesprek aangaan met medestudenten. C2.1 De student kan met behulp van de filosofische methode, en vanuit verschillende filosofische mensbeelden, situaties analyseren en betekenis geven. C2.2 De student kan in duidelijke en verstaanbare taal weergeven wat filosofische visies betekenen. C3.2 De student kan kritisch reflecteren op de traditionele mensbeelden, de kansen en de gevaren van deze mensbeelden aangeven in de interactie met mensen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: moduleboek

B. Verplichte leermiddelen

Broeckmans Christien, 2006, Filosofie, Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel. Onfray Michel, 2003, Antihandboek voor de filosofie, Lemniscaat, 320 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk
 • individuele taak

B. Omschrijving

Monitoraten en casusoefeningen.
OA:
04230010
Code:
04230010
Vakcoördinator:
Christien Broeckmans
Semester:
1of2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands