Religie, zingeving en levensbeschouwing (2006-2007)

Hoe zinvol omgaan met levenspijn van patiënten ? Hoe omgaan met diepe levensvragen van mensen ? Als hulpverlener worden we uitgedaagd om mensen in hun diepe noden en vragen nabij te zijn : hoe doen we dat ? Als het kwaad goede mensen treft ! Strijden tot, tegen, voor of met God en dat oog in oog met het lijden Lijden in de eerste persoon : een getuigenis. Hoe gaan andere godsdiensten om met deze levensvragen ?

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De vroedvrouw heeft een fundamentele grondhouding van echtheid, empathie en onvoorwaardelijk respect.
 • C02 De vroedvrouw beschikt over het vermogen om, via reflexie, haar eigen identiteit te bewaken en uit te bouwen zowel binnen haar beroepsdomein als lid van de samenleving.
 • C03 De vroedvrouw kan evenwichtig voelen en denken; een evenwichtige persoonlijkheid en een kritisch, analytisch én integrerend denkvermogen vormen een onmiskenbare basis voor adequaat en methodisch verloskundig handelen.
 • C04 De vroedvrouw beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden die haar in staat stellen respectvol om te gaan met individuele noden ongeacht de culturele en maatschappelijke achtergronden van de zorgvrager.
 • C07 De vroedvrouw is in staat de behoeften en verwachtingen van de cliënt in onderlinge dialoog te detecteren en te analyseren. Hierbij aansluitend kan zij de nodige informatie geven zodat de cliënt tot een bewust geïnformeerde keuze komt omtrent de te volgen benaderingswijze. Deze keuze dient door de vroedvrouw respectvol te worden benaderd.
 • C10 De vroedvrouw heeft de expertise om, vanuit een holistisch referentiekader, de noodzakelijke, accurate en multidimensionele zorg te verlenen aan de cliënt. Zij is in staat deze zorg aan te passen aan de levensfase van de cliënt.
 • C11 De vroedvrouw kan reflecteren over de eigen praktijk en de bijhorende persoonlijke belevingsaspecten. Zij is in staat deze reflecties actief te integreren in de permanente ontwikkeling van haar beroepsactiviteit.
 • C12 De vroedvrouw beschikt over de competenties om zich via vakliteratuur permanent bij te scholen; daarenboven is zij zich terdege bewust van het belang van wetenschappelijk onderzoek en kan zij de impact hiervan adequaat plaatsen binnen de beroepsuitoefening.
 • C13 De vroedvrouw kent de wetgeving en het beleid met betrekking tot haar beroep en laat haar professionele activiteit door deze bepalingen sturen.
 • C15 De vroedvrouw beschikt over de nodige sociaal-communicatieve competenties om het communiceren en samenwerken met anderen adequaat te realiseren.
 • C16 De vroedvrouw kan overleggen en beschikt over het inschattingsvermogen om de cliënt door te verwijzen wanneer nodig.
 • C17 De vroedvrouw is positief kritisch ingesteld om eigen handelen en dat van het team in vraag te stellen.
 • C18 De vroedvrouw kan zowel aan intra-, extra- als transmurale zorgverlening participeren.
Toelichting:
1, De vroedvrouw als persoon in de samenleving 1,1, de vroedvrouw beschikt over het kritisch vermogen om, via reflectie, haar eigen identiteit te bewaken en uit te bouwen zowel binnen haar beroepsdomein en als lid van de samenleving, 1,2, de vroedvrouw kan evenwichtig voelen en denken; een evenwichtige persoonlijkheid en een kritisch én integrerend denkvermogen vormen een onmiskenbare basis voor adequaat en methodisch verloskundig handelen, 2, de vroedvrouw als coach 2,1, De vroedvrouw is in staat de behoeften en verwachtingen van de cliënten in onderlinge dialoog te detecteren en te analyseren en te oriënteren binnen het professionele ethische denkkader, 3, De vroedvrouw heeft de expertise om, vanuit een holistisch referentiekader, de noodzakelijke, accurate en multidimensionele zorg te verlenen aan de cliënt, Zij is in staat de zorg aan te passen aan de kritische vraagstelling eigen aan de levensfase waarin de cliënt zich bevindt, 4, De vroedvrouw als professional De vroedvrouw plaatst zich in een multidisciplinaire samenwerking op micro-, meso-, en macroniveau waarbij professionaliteit, kwaliteit en continuïteit van de zorg centraal staan vanuit een kritische reflectie

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun tweede jaar in dit studiegebied hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel. Internationale studenten moeten niveau 4 Nederlands behaald hebben en zich wenden tot het departementshoofd om te worden toegelaten .

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus van de docent, website

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
07280270
Code:
07280270
Vakcoördinator:
Magda Van de Wiele
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands