Pediatrische basiszorg (2006-2007)

Hoofdstuk 1: algemene context kinderverpleegkunde/belangrijke begrippen - Situering pediatrische zorg binnen de gezondheidszorg/opleiding - Verschillen tussen kinder- en volwassen verpleging - Belang van voorbereiding op ziekenhuisopname - Medicatietherapie. Hoofdstuk 2: basisvaardigheden in de kinderverpleegkunde per stelsel. Maagdarmstelsel - Ademhalingsstelsel - Urogenitaalstelsel -Bloedvatenstelsel. Hoofdstuk 3: neonatologie. Prematuriteit en dysmaturiteit - Problemen i.v.m. voeding, thermoregulatie en hyperbilirubinemie. Hoofdstuk 4: pedagogie. Hoofdstuk 5: oncologie. Classificatie van tumoren - Psychosociale aspecten - Chemo- en radiotherapie - Voeding.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
Toelichting:
Deze competenties komen niet allemaal even expliciet aan bod. Via het vaardigheidsonderwijs krijgen studenten de gelegenheid een aantal competenties te ontwikkelen en er kritisch te leren op reflecteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Schoeters, M., Leysens, G. (2007). Pediatrische basiszorg deel 1 en 2. Onuitgegeven cursus. Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier. De Winter, K. (2007). Pediatrische basiszorg deel 3 en 4. Onuitgegeven cursus. Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier. Sels, K. (2007). Pediatrische basiszorg deel 5. Onuitgegeven cursus. Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier.

C. Aanbevolen leermiddelen

Materiaal op leeromgeving Materiaal op www Skillslab Handboeken pediatrische pathologie en verpleegkunde (zie aanbevolen literatuur in cursusteksten).

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege
 • stage

B. Omschrijving

In het vaardigheidsonderwijs wordt getracht een aantal belangrijke aspecten te integreren in een totaalzorg (er wordt zo mogelijks gewerkt met een simulatiemoeder). Een pediatrische stage behoort tot de mogelijkheden maar is geen verplichting.

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
07282051
Code:
07282051
Vakcoördinator:
Mia Schoeters
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands