Sociaal agogische basisvaardigheden (2006-2007)

Studenten ontwikkelen inzicht in het praktische belang van het sociaal verslag. Studenten worden ook getraind in het opmaken van sociale verslagen die duidelijk, beknopt, to-the-point en aldus werkbaar zijn. Men leert tevens omgaan met de diversiteit die hier rond bestaat in het werkveld. Daarnaast ontwikkelen studenten een eigen, maar professionele stijl om schriftelijk en telefonisch te corresponderen. De studenten worden verder getraind in gespreksvaardigheden (hulpverlenend, informatief, slecht nieuws, enz) en de bijhorende grondhoudingen om een geslaagde relatie op te bouwen met de cliënt en zijn omgeving. De studenten maken een portfolio op waarbinnen schriftelijke correspondentie, sociale verslagen, feedback van medestudenten en vanuit de stagebegeleiding, reflecties en het gehele leerproces beschreven wordt. Naast het classificatiemodel van de sociale diagnostiek, maken de studenten in deze lessen beperkt kennis met enkele hulpverleningsmethodieken die populair zijn in het sociaal werk: bijv. systeemdenken, ecologische hulpverlening, social- en taakgericht casework. De student ontwikkelt inzicht in de voor- en nadelen van deze methoden, alsook de context waarin deze het best tot hun recht komen.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Diepstraten, F. Gespreksvaardigheden in de sociale hulpverlening. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout Diepstraten, F. Basisvaardigheden in de sociale hulpverlening. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

Egan G., 2004; Deskundig hulpverlenen, Van Gorcum. (Indien u toekomstige interesse heeft in sociale dienstverlening) Ehlers, S., Volkers, A.; Gespreksvaardigheden voor de hulpverlening (Nuttig basiswerk voor alle verpleegkundigen)

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • Andere: portfolio: beschrijving leerproces corresponderen en sociale verslaggeving

B. Omschrijving

OA:
09289430
Code:
09289430
Vakcoördinator:
Cois Diepstraten
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands