Informatie- en communicatietechnieken (2006-2007)

Tijdens enkele introductiesessies, die niet tot het opleidingsonderdeel ICT behoren, leer je werken met en maken we afspraken omtrent de computers en netwerken op de hogeschool, alsook verwerf je de vaardigheden om vlot om te springen met het eigen mailsysteem (Luna) en het elektronische leerplatform (Toledo). Tijdens de ICT-contacturen komen volgende inhouden aan bod: * Technische vaardigheden in Windows en computersystemen * Technische en didactisch ondersteunende vaardigheden in Word * Vaardigheden ivm gebruik internet en zijn toepassingen * Technische en didactisch ondersteunende vaardigheden in presentatievormen * Technische vaardigheden om met multimediale ict-toepassingen en/of interactieve oefeningen te ontwerpen * Visievorming over ICT

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen kan je * de leerlijn ICT omzetten in doelgericht ICT-activiteiten * multimediale werkvormen gebruiken * een ontwikkelingsbevorderende omgeving creëren door ICT op een didactisch verantwoorde, maar tevens aangename manier in de klas te brengen * reflecteren over leermodellen om ICT-vaardigheden aan te brengen Als opvoeder kan je * kinderen kritisch leren omgaan met informatie van en beïnvloeding door de massamedia, zoals het internet Als inhoudelijk expert * beheers je de vaardigheden om vlot informatie in te winnen en door te geven en om vlot te communiceren met kinderen, ouders, werkveld en andere betrokkenen en dat alles met de technische middelen die daartoe bestaan * ken je de mogelijkheden van de meest gebruikte besturingssystemen, tekstverwerker, presentatiesoftware én kan je daarmee vlot omgaan Als organisator kan je * de mogelijkheden van ICT een plaats geven in de dagelijkse klaspraktijk * ICT-toepassingen integreren in je administratieve werk Als innovator en onderzoeker kan je * op het internet toepassingssoftware vinden en gebruiken in het licht van educatieve en administratieve toepassingen * aangeboden educatieve software op een objectieve manier beoordelen * omgaan met en de kinderen wijzen op de sociale, ethische, juridische, veiligheidsaspecten van het gebruik van moderne media, waaronder het internet Als cultuurparticipant * vorm je jezelf een mening en schaaf je deze bij wat ICT-gebruik in en buiten de klas betreft Je kritische ingesteldheid, je leergierigheid, je creatieve gerichtheid en je gerichtheid op een correct taalgebruik en communicatie zijn de ondersteunende basisattitudes waaraan we werken in dit opleidingsonderdeel.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

In principe is er geen voorkennis vereist, al zal je het iets gemakkelijker hebben indien je reeds vaardig bent met de computer. Zowel ervaring in het algemeen gebruik van de computer als in het werken met de gebruikte programma's is een pluspunt. Je kunt echter op je eigen niveau werken.

A. Type

 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Je vindt het cursusmateriaal en de benodigde internetverwijzingen via de elektronische leeromgeving Toledo.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • elektronisch leerplatform
 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

Je kiest er zelf voor om de aangeboden inhouden zelfstandig dan wel tijdens contacturen aangereikt te krijgen. Tijdens de contacturen komen alle onderwerpen beperkt aan bod in instructie, hoorcollege en/of presentatie. Bij sommige onderdelen horen ondersteunende, gerichte opdrachten die je zelfstandig verwerkt buiten deze contacturen en die als doel hebben je de technische vaardigheden verder eigen te maken.

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • aan de computer

B. Omschrijving

Permanente evaluatie: 50 % * Examenperiode 2: 50% - praktisch * Examenperiode 3: anders - praktisch en taak Je kunt (facultatief) ook ECDL toetsen afleggen en zo in de loop van je opleiding een ECDL- (European Computer Drivers Licence = Europees Computerrijbewijs) diploma behalen. Wanneer je voor een bepaald aantal ECDL-modules slaagt, ben je vrijgesteld voor de overeenkomstige inhouden van de toets en/of de taak.
OA:
11267241
Code:
11267241
Vakcoördinator:
Filip Wuyts
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands