Management Accounting (2006-2007)

Deze cursus behandelt de verschillende kostprijssystemen en verzamelt kosteninformatie ten behoeve van het beslissingsproces. Voor zowel dienstverlenende als producerende ondernemingen worden kostenverdeelstaten opgesteld en berekenen we de kostpijs volgens de integrale en variabele methode. Bij de aanvang worden de gegevens extracomptabel verwerkt en vervolgens worden deze data geïntegreerd in de boekhouding. In het deel over de variabele kostencalculatie en de break-even analyse is er ook aandacht voor make- or buy beslissingen, de knelpunttheorie en de differentiële kostprijsberekening. Door de gewijzigde productieprocessen en sterke automatisering dienen nieuwe technieken en kostprijssystemen ontwikkeld te worden. Een grondige studie en vergelijking dringen zich op en aan de hand van toepassingen op industriële productieprocessen wordt de standaardkostprijsmethode en activity based costingsysteem bestudeerd. Ten slotte stellen we de verschillende deelbudgetten op en koppelen we het masterbudget aan de jaarrekening van een onderneming.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Basiscompetenties: -Studenten begrijpen de boekhoudkundige verwerking van documenten en kunnen een Jaarrekening opstellen. -Studenten kunnen uit de financiële verslaggeving gegevens halen om een kostenverdeelstaat op te bouwen. -Studenten zijn vertrouwd met algemene economische begrippen die in een industriële en dienstverlenende onderneming gebruikt worden. Extra competenties: geen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten hebben kennis van algemeen boekhouden en het opstellen van de jaarrekening. Zij hebben de onderwijsactiviteit algemeen boekhouden en beginselen van het handelsrecht gevolgd. De studenten beschikken over de kennis om financiële informatie te registreren volgens de wet op de Jaarrekening en maken daarbij gebruik van het algemeen rekeningstelsel.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Handboek: Drury, C. Management en Cost Accounting, Den Haag, Academic Service Jorissen, A Cost Accounting, Antwerpen, Standaard Uitgeverij. Roodhooft, F Van Liedekerke, C Walravens, G. Jorissen, A. Management Accounting, Antwerpen, Uitgeverij De Boeck Roodhooft, F. Bruggeman, W. Analytisch boekhouden en kostencalculatie, Leuven, Wolters De Lembre,E. Everaert, P; Georges, P. Paemeleire, R.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241140
Code:
02241140
Vakcoördinator:
Hilde Geerts
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands