Engels: bedrijfseconomisch en juridisch 2 (2006-2007)

Spreek- en luistervaardigheid De studenten beluisteren authentiek video- en audiomateriaal dat in de klas wordt behandeld. Ze leren hun eigen ideeën in correct Engels verwoorden door interactie met hun medestudenten. De volgende functies komen aan bod: - telefoneren - sociale vaardigheden - spellen, cijfers lezen - firma voorstellen - grafieken beschrijven Ze worden ingeoefend d.m.v. pairwork, rollenspelen en discussies. Leesvaardigheid Dit houdt vooral in het begrijpend lezen van zakelijke teksten uit Engelstalige kranten en tijdschriften. Naast de teksten die in de klas behandeld worden, krijgen de studenten een beperkt aantal teksten opgegeven die ze als zelfstudie moeten verwerken. Schrijfvaardigheid. Zakelijke communicatie: de studenten leren memo’s en emails schrijven en krijgen een inleiding tot handelscorrespondentie: layout, prijsaanvraag. Woordenschat De zakelijke woordenschat wordt aanzienlijk uitgebreid, rekening houdend met de specifieke studierichting en voortbouwend op het eerste jaar. De algemene taalschat mag echter evenmin verwaarloosd worden. Tenslotte wordt er ook aandacht besteed aan typisch Engelse uitdrukkingen en "idiomatic expressions". Uitbreiding van de algemene taalschat gebeurt d.m.v. de aangeboden teksten en video's, en d.m.v. een bundeltje 'Vocabulary' dat de studenten zelfstandig moeten verwerken. Grammatica. Belangrijke grammaticale onderdelen worden uitgebreid behandeld (ev. herhaald) en grondig ingeoefend: - tense-usage (revision) - conditionals - relative clauses - linking words

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten kunnen correct Engels spreken, schrijven, lezen en begrijpen, ook in bedrijfseconomische contexten. Verder kunnen ze zelfstandig grammatica en woordenschat verwerven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

We bouwen verder op de verworven competenties van het eerste jaar. Internationale studenten moeten Nederlands niveau 4 gehaald hebben.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus, Communicatie in het Engels, Kathleen Tielemans, 2005. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel English papers and magazines: The Observer - The Guardian The Independent The Times Business Week The Economist Time

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02241121
Code:
02241121
Vakcoördinator:
Kathleen Tielemans
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Engels