toepassingen elektrische machines oef (2006-2007)

Het hoofddoel van dit vak is de basisverbanden die nodig zijn om installaties en aandrijvingen te ontwerpen, in te oefenen. Daarom bevat dit vak volgende onderdelen: Bereken van elektrische grootheden in allerlei elektrische lasten - Berekenen van vermogens en vermogenmetingen - Berekenen van compensatieschakelingen voor reactief vermogen - Berekenen van spanningen en stromen in gelijkrichters , dimensionering van gelijkrichters - Berekenen van verbanden in éénfasige en driefasige transformatoren naar belasting, kortsluiting en parallelschakeling toe. - Dimensioneren van aandrijfmotoren naar koppel, toerental en vermogen voor statische en dynamische belastingen - Berekenen van verbanden in gelijkstroommachines naar belasting en aan- en uitloop - Berekenen van verbanden in asynchrone wisselstroommachines naar belasting en aan- en uitloop; tekenen van eenvoudige wikkelingen - Berekenen van verbanden in synchrone machines.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De studenten kunnen een elektrische installatie dimensioneren. De studenten kunnen samenwerken om een probleem op te lossen. Zij kunnen voor een groep mensen een oplossing bondig en duidelijk voorstellen. Zij kunnen werken met een algemeen gebruikt simulatieprogramma 'simulink' van Matlab. Zij kunnen met inzicht redeneren over de dimensionering van en problemen in een elektrische installatie. Zij kunnen hun visie om een probleem op te lossen, ook al is die afwijkend, verdedigen voor een groep mensen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Scalair, polair en vectorieel rekenen met wisselstroomgrootheden Eenvoudige wisselstroomtheorie Theoretisch begrip van transformatoren en roterende machines

A. Type

 • cursus
 • Andere: Rekenprogramma in Visual Basic

B. Verplichte leermiddelen

Rekenprogramma voor scalair, polair en vectorieel rekenen ; Matlab (Simulink)

C. Aanbevolen leermiddelen

Jacobs Vic , (2006) ,Toepassingen op elektrotechniek, begeleidend handboek, KHKempen, Geel

A. Types

 • oefenpracticum

B. Omschrijving

De studenten lossen voornamelijk individueel oefeningen op met behulp van een rekenprogramma op pc. Hiertoe moet de student 'gegevens', 'verbanden', 'gevraagde oplossing, vectordiagramma', enz. zelf invullen. De student kan zijn resultaten zelf controleren. Achteraf worden de oplossingen door de studenten klassikaal voorgesteld.

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

2 testen per jaar ; de studenten mogen een zelf op te stellen formularium gebruiken. De docent geeft vooraf een inleiding waarin de theoretische achtergrond bondig wordt herhaald en een overzicht wordt gegeven van de op te lossen problemen. Hij blijft tijdens de oefenzitting stand-by om problemen te helpen oplossen. Het nakijken en overlopen van de oefeningen wordt overgelaten aan de studenten. De docent geeft hierbij slechts vervolledigende toelichtingen.
OA:
03201140
Code:
03201140
Vakcoördinator:
Vic Jacobs
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands