Onderwijsbevoegdheid Engels - vakdidactiek (2006-2007)

In het deel vakdidactiek staan de werkvormen, media en leermiddelen centraal. Daarnaast verdiepen we ook de activiteiten rond de vaardigheden en toetsen we deze werkwijzen en lesactiviteiten aan de verschillende leerplannen en eindtermen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C06 Partner van ouders en verzorgers.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C08 Partner van externen.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert - De studenten kunnen op deskundige wijze werkvormen bespreken en analyseren. - Ze kunnen leermiddelen beoordelen en efficiënt gebruiken, Als opvoeder en begeleider van leerprocessen - Studenten kunnen de lesactiviteiten vlot kaderen in de leerplannen en eindtermen. - Ze kunnen lesactiviteiten rond vaardigheden efficiënt voorbereiden en uitvoeren. - Ze kunnen een gerichte keuze maken uit werkvormen. - Ze kunnen kritisch met handboeken en met andere lesmaterialen werken. Als innovator - Studenten kunnen nieuwe werkvormen en lesmaterialen kritisch beoordelen en ook zelf ontwikkelen; - Ze kunnen didactische publicaties (traditionele en elektronische) raadplegen en gebruiken. Als lid van een schoolteam - Studenten zijn bereid aan 'peer-assessment' te doen en in groep opdrachten voor te bereiden en voor te presenteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- Onderwijsvak Engels en Vakdidactiek Engels in 1 Baso. Studenten bezitten de volgende competenties:- cf. competenties Engels 1 Baso.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- syllabus en collegenotities; - literatuurlijst; - andere leermiddelen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De begeleiding bestaat uit groepsbegeleiding tijdens contacturen en uit individuele feedback bij mondeling of schriftelijk werk, zoals 'microteaching' en lesvoorbereidingen.
OA:
10254241
Code:
10254241
Vakcoördinator:
Werner Stijnen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Engels